Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o dzielenie zamówienia na 
zadanie: „Renowacja i konserwacja małego wirydarza i krużganków w 
średniowiecznej części zabudowań klasztoru pocysterskiego w Gościkowie 
Paradyżu”