Rekrutacja 2023/24

Rekrutacja 2023/24

WARUNKI PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

DO ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEGO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

                                           

 

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne,

Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego,

uprzejmie informuje, że kandydaci do kapłaństwa na pierwszy rok formacji

i studiów będą przyjmowani według następujących zasad:

 

1.     Kandydat zgłasza się osobiście do Seminarium w Gorzowie Wielkopolskim na rozmowę wstępną z księdzem Rektorem w  terminie do 30 sierpnia br. (osoby zdające w tym roku egzamin maturalny zgłaszają się po otrzymaniu wyników) przedstawiając następujące dokumenty:

·      podanie o przyjęcie do Seminarium (napisane własnoręcznie),

·      podanie – ankieta osobowa wydrukowana uprzednio z osobistego konta kandydata w systemie ERK. Po wydrukowaniu podania należy je podpisać, zeskanować i zaczytać w systemie ERK),

·      świadectwo dojrzałości (oryginał),

·      świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),

·      metrykę chrztu św. (z adnotacją o bierzmowaniu i datą I Komunii św.),

·      własnoręcznie napisany życiorys,

·      kserokopię dowodu osobistego,

·      świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej,

·      świadectwo moralności od ks. proboszcza i opinię od katechety,

·      świadectwo lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia formacji w WSD,

·      3 fotografie (zgodne z wymaganiami do dowodu osobistego),

·      dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

2.    Przed przyjazdem do Seminarium należy dokonać rejestracji w systemie ERK na stronie https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/erkus/index.php. Po zalogowaniu należy wydrukować dowód opłaty rekrutacyjnej oraz podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński i dołączyć do kompletu dokumentów.

 

3.    Spotkanie integracyjno-przygotowawcze dla kandydatów przyjętych do Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego odbędzie się w dniach
od 6 września d0 21 września w Gorzowie Wielkopolskim.  

 

 

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne

ul. 30 Stycznia 1, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, tel.: 505 292 794

www.paradisus.pl