Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne realizuje projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja 

4 budynków pocysterskiego zespołu klasztornego w Paradyżu” dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

 

 

 

Okres realizacji projektu przypada na lata 2021-2023

Całkowity koszt zadania wynosi 19 749 247,00 PLN

Dofinansowanie z NFOŚiGW wynosi 18 761 784,00 PLN

 

 

 

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez jego kompleksową, głęboką modernizację energetyczną oraz wymianę oświetlenia. Realizacja projektu przyczyni się do spadku zużycia energii, co wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

• poprawa stanu technicznego budynku,

• zmniejszenie strat ciepła poprzez zwiększenie oporu cieplnego przegród budowlanych,

• przebudowa systemów grzewczych,

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku (instalacja OZE w modernizowanym budynku, wymiana oświetlenia na energooszczędne).

Powyższe cele są odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, do rozwiązania których ma się przyczynić niniejszy projekt.

Cel główny oraz cele szczegółowe projektu przyczyniają się do wspierania przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.