Postępowanie na wybór Wykonawcy

Postępowanie na wybór Wykonawcy

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy. 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania: „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków pocysterskiego zespołu klasztornego w Paradyżu”. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, wzorem umowy, audytami energetycznymi i oświetleniowymi. 

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację 4 budynków pocysterskiego zespołu klasztornego w Paradyżu.Celem głównym prac jest poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez jego kompleksową, głęboką modernizację energetyczną oraz wymianę oświetlenia. 

Realizacja projektu przyczyni się do spadku zużycia energii, co wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery. Obiekty objęte przedmiotowym zamówieniem są obiektami wpisanymi do rejestru zabytków.

Szczegółowe informacje zawarte są na: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/148469